Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Αιτ/νία, Αχαΐα: Μια ασύμβατη Περιφερειακή πραγματικότητα


Αναδημοσιεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την εφημερίδα Πολιτεία, στο οποίο ο αθρογράφος Π.Κ. εκθέτει τα επιχειρήματα του για την ασυμβατότητα Αιτωλοακαρνανίας και Αχαίας στο Περιφερειακό χάρτη:
O N. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» προσδίδει στην οργανωτική οντότητα της Περιφέρειας το χαρακτήρα μιας ενιαίας αποκεντρωμένης μονάδας αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους. Οι μελέτες της ΕΝΑΕ, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΚΕΔΚΕ, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιφερειών, τα διεθνή επιτυχώς δοκιμασμένα πρότυπα Αυτοδιοίκησης, αλλά και –ίσως το σημαντικότερο- η έλλογη βιωματική κοινωνική επιταγή προβάλλουν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία μιας Περιφέρειας που θα ενσωματώνει νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν ένα βιώσιμο κοινό αναπτυξιακό υπόβαθρο. Κοινά στοιχεία για τις δράσεις των δομών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι έννοιες της «επικουρικότητας» και της «διοικητικής ολοκλήρωσης». Κοινός τόπος τόσο των επιστημονικών οργάνων αλλά και της ζώσας πραγματικότητας στην αυτοδιοίκηση είναι η άμεση θέσπιση κριτηρίων με αντικειμενικούς δείκτες και μεταβλητές (κριτήρια πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά - αναπτυξιακά, γεωγραφικά, πολιτιστικά και ιστορικά).

Μέσα από αυτό το πρίσμα και μόνο δύναται η Περιφέρεια να αφουγκράζεται τις τοπικές ανάγκες και να υλοποιεί στοχευμένα, συμπληρωματικά και με συνέργιες οικονομιών κλίμακας το αναπτυξιακό της πρόγραμμα το οποίο επανεπενδύεται ως προστιθέμενη αξία υποδομών και υπηρεσιών διασφαλίζοντας την Περιφερειακή αειφορία.
Είναι απαιτητό λοιπόν η Περιφέρεια σε επίπεδο αυτοδιοίκησης να έχει πρωτίστως αναπτυξιακό και δευτερευόντως διοικητικό προσανατολισμό. Η κατάληψη της τελευταίας θέσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ανάπτυξη μόλις στο 59% επί του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του μέσου κοινοτικού όρου, η αντίστοιχη χαμηλότερη απόδοση της Αιτωλοακαρνανίας στο 57% και η μηδενική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 αποδεικνύουν πως ο όποιος μέχρι τούδε αναπτυξιακός προσανατολισμός απέτυχε παταγωδώς.
Στην απάντηση του ερωτήματος «ποιά είναι και πού προσανατολίζεται η δυναμική της Αιτωλοακαρνανίας» βρίσκεται ακριβώς και η απάντηση στο ποιά πρέπει να είναι η θέση της Αιτωλοακαρνανίας στο νέο αναπτυξιακό σχήμα.

Διαχείριση του Υδατικού Πλούτου

Ο υδατικός πλούτος κάθε περιοχής είναι αποφασιστικός παράγοντας για την πρωτογενή παραγωγή. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2000/60/ΕΚ τίθεται ως υποχρέωση η Περιφερειακή οργάνωση των υδάτων μέσω της δημιουργίας περιοχών λεκανών απορροής ποταμού με σκοπό την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Τα υδροηλεκτρικά έργα Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου επί του μήκους του ποταμού Αχελώου, το Δέλτα των εκβολών του, το λιμναίο υδατικό δυναμικό, ο Αμβρακικός κόλπος είναι παραγωγικοί συντελεστές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καλείται να αξιοποιήσει.
Για μια ακόμη φορά διαφαίνεται αβίαστα και εξόφθαλμα το άτοπο της κρατούσας Περιφερειακής διοικητικής πραγματικότητας στη διαχείριση των υδάτων: ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας αναθέτει την οργάνωση των υδατικών πόρων σε μια Περιφέρεια με την οποία εκ της γεωμορφολογίας δεν έχει καμία δυνατότητα συμπληρωματικότητας και καμία κοινή πηγή άρδευσης ή υδροδότησης.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, πού ήταν και πού είναι η στήριξη της Αχαΐας ως έδρα Περιφέρειας -υπεύθυνης για την οργάνωση του υδατικού πλούτου- για την αποτροπή της εκτροπής του Αχελώου;
Σε ποια φόρα απευθύνθηκε η Αχαΐα για να υπεραμυνθεί το θεσμικό της δικαίωμα αλλά και να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για αντίλογο καθ όλη τη διάρκεια των, δικαιωμένων πια από το ΣτΕ, αγώνων και της Αιτωλοακαρνανίας ενάντια στο έργο- τροχοπέδη για την ανάπτυξη μια ευρύτατης γεωγραφικής ενότητας;
Οι ποταμοί Αχελώος, Εύηνος και Μόρνος αποτελούν τους βασικούς και εγγύς παροχείς νερού για την άρδευση και την υδροδότηση μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Αποτελούν με άλλα λόγια πρόσφορο έδαφος εκπόνησης αναπτυξιακής πολιτικής διαχείρισης των υδάτων.
Μιας αναπτυξιακής πολιτικής που «εκ κατασκευής» δεν μπορεί να δράσει συμπληρωματικά με την Αχαΐα.

Περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης Ορεινών Όγκων

Οι ορεινοί όγκοι που διατρέχουν το Νομό της Αιτωλοακαρνανίας αποτελούν κατά μεγάλο ποσοστό τομείς, απολήξεις και μορφολογικές συνδέσεις της ευρύτερης οροσειράς της Πίνδου.
Είναι σαφές ότι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται υπό έναν κοινό παρονομαστή, σε ένα ενιαίο εν πολλοίς συσσωμάτωμα ορεινού όγκου με την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Αυτό είναι λοιπόν το γεωγραφικό πεδίο που δίνει ρεαλιστικές δυνατότητες ανάπτυξης κοινών δράσεων για την προστασία και τουριστική ανάπτυξη των ορεινών όγκων και για την ενίσχυση της προσπελασιμότητας μέσω δρόμων πρόσβασης στους ορεινούς οικισμούς.
Τί κοινές συνέργιες οικονομιών κλίμακας μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη της Ορεινής Αιτωλοακαρνανίας και της Ορεινής Αχαΐας; Ουδεμία.
Με δεδομένη την ανυπαρξία κοινών ορεινών όγκων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με το Νομό Αχαΐας, είναι εξ ορισμού αδύνατη η εκπόνηση και εφαρμογή κοινών δράσεων προστασίας και τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών όγκων που να προσδίδουν λειτουργική αλληλεπίδραση και αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα.
Είναι συνεπώς διοικητικά ακατάλληλη, αναπτυξιακά έωλη αλλά και κοινωνικά ελεγκτέα η αναζήτηση κοινών δράσεων ανάπτυξης και προστασίας των ορεινών όγκων των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας ως μια Περιφέρεια κατά τη στιγμή που η Αιτωλοακαρνανία έχει μόνο θαλάσσια σύνορα και κανενός άλλου είδους γεωγραφικό δεσμό με την Αχαΐα.

Δίκτυα μεταφορών και υποδομών στην Αιτωλοακαρνανία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα του κλάδου της Οικονομικής των Μεταφορών σε ένα διοικητικό πλέγμα είναι η εξυπηρέτηση των υποδομών εκείνων που θα αμβλύνουν τους χρόνους παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, θα μειώσουν τα μεσοσταθμικά λειτουργικά κόστη και θα δημιουργήσουν αναπτυξιακές συνέργιες κατά το μήκος των διόδων πρόσβασης και σύνδεσης και πέριξ αυτών.
Τί διαθέτουμε λοιπόν ως Νομός Αιτωλοακαρνανίας και πού βαίνουμε αναπτυξιακά; Η αλήθεια είναι ότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, τα 2/3 του συνολικού μήκους της οποίας διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, είναι το έργο- καταλύτης που τοποθετεί την Αιτωλοακαρνανία σε ένα κομβικό σημείο αναπτυξιακής δυναμικής. Διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου σύνδεση με την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Λευκάδα και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με την Αλβανία και μέσω της Εγνατίας με τις λοιπές χώρες των Βαλκανίων αποτελώντας έναν πολλά υποσχόμενο οικονομικό και πολιτισμικό δίαυλο συνεργιών με τις αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.
Το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο Αγρίνιο- Καρπενήσι- Λαμία, που θα πλαισιώσει την Ιόνια Οδό, καθώς και η «διαγώνια» οδός Ναύπακτος- Άμφισσα- Λαμία, θα συνδέσουν άμεσα τα κέντρα οικιστικής ανάπτυξης και τους διαθέσιμους αναπτυξιακούς πόρους του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με αυτούς της Στερεάς, Κεντρικής και Βορείου Ελλάδας δημιουργώντας ένα πλήρως διαλειτουργικό και αξιοποιήσιμο πλέγμα. Η κατασκευή του οδικού άξονα Λευκάδα – Άκτιο θα ενεργοποιήσει και θα ενισχύσει την οικονομική προοπτική του πολιτικού αεροδρομίου του Ακτίου (ενός σημαντικότατου σε υποδομές και γεωγραφική θέση αερολιμένα) και της υποθαλάσσιας ζεύξης προς Πρέβεζα. Πρόκειται για υποδομές που θα ενισχύσουν δράσεις, λειτουργίες και συνέργιες κατά μήκος της Παραϊόνιας οδού για την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη σύνδεση Ηγουμενίτσας- Πρέβεζας-Παλαίρου- Αστακού- Μύτικα.
Η σύνδεση Αστακού- Δυτικού Άξονα (Κεφαλόβρυσο) αποτελεί ένα αναπτυξιακό δίκτυο υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ακτίνα πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων που δύναται να ανοίξει το δρόμο για την ανάδειξη του αεροδρόμιο Αγρινίου ως στρατηγικού κόμβου για cargo μεταφορές, συνδυαζόμενο με το τεράστιας αναπτυξιακής δυναμικής λιμάνι Πλατυγιαλίου Αστακού. Η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού είναι μια εθνικής αξίας επένδυση άνω των 800.000.000 ευρώ. Ένα λιμάνι το οποίο έχει 700 στρέμματα λιμενική ζώνη και είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Σ’ αυτό το λιμάνι υπάρχει χαρακτηρισμένη βιομηχανική περιοχή 2.500 στρεμμάτων. Πρόκειται για έναν παραγωγικό συντελεστή η πλήρης ενεργοποίηση του οποίου θέτει την Αιτωλοακαρνανία στο επίκεντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου στη Μεσόγειο και εξασφαλίζει πρωτόγνωρες οικονομικές συνέργιες στην επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό με τη ζεύξη της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και των περί των ακτών της Αιτωλοακαρνανίας νησιών της Λευκάδας, Καλάμου και Μεγανησίου με την Εγνατία, διευρύνοντας τον επενδυτικό ορίζοντα. Δυστυχώς η προοπτική αυτή ήδη δυσχεραίνεται οικονομοτεχνικά από τις επενδύσεις επέκτασης του Λιμανιού της Πάτρας και δυναμιτίζεται στρατηγικά από το αχαϊκό λόμπι. Η αρχή έχει ήδη γίνει με τις καταφανείς πρακτικές αντιπαραγωγικής αντίδρασης και υπονόμευσης της λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού για την εισαγωγή αιγυπτιακής πατάτας. Το επιστημονικά και διοικητικά ορθό είναι να συνειδητοποιηθεί πως η συγκατοίκηση υπό την ίδια διοικητική και αναπτυξιακή σκέπη της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού με το Λιμάνι της Πάτρας δημιουργεί αντίρροπες δυνάμεις που απαξιώνουν το τεράστιο επενδεδυμένο κεφάλαιο και δεν προάγουν την ανάπτυξη. Είναι εξάλλου κατασκευαστικά εφικτή και πολλαπλασιαστικά ωφέλιμη η σιδηροδρομική σύνδεση από το Πλατυγιάλι μέσω Προυσσού Ευρυτανίας ως το Λιανοκλάδι βαίνοντας στον κεντρικό σιδηροδρομικό ιστό της Ελλάδας. Και είναι εξίσου φανερή η αντικειμενική αδυναμία εύρεσης συνεργιών με το σιδηροδρομικό δίκτυο τις Αχαΐας. Η υλοποίηση του τριπόλου Αγρίνιο- Μεσολόγγι- Πλατυγιάλι που προβλέπεται από το Περιφερειακό Πλαίσιο Σχεδιασμού για την ανάπτυξη και επιβάλλεται λόγω της εξαιρετικά μεγάλης δυνατότητας διασύνδεσης οικιστικών και αναπτυξιακών υποδομών, έχει γίνει αντικείμενο πολεμικής και ανταγωνισμού από την Αχαΐα. Είναι φανερό και στον πλέον -καλόπιστα- δύσπιστο πως η γεωγραφική θέση, ο προσανατολισμός των δικτύων υποδομών (Παραϊόνια, Σύνδεση Ακτίου-Πρέβεζας, ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, αεροδρόμια Ακτίου και Αγρινίου, έξοδος προς Εγνατία) και η οριζόμενη εξ αυτών «αναπτυξιακή δυναμική» του Νομού Αιτωλοακαρνανίας δεν αφήνει περιθώρια για ψευδοδιλλήματα για το «πού ανήκουμε».
Η οικονομική, κοινωνική και εντέλει αναπτυξιακή πορεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας προσανατολίζεται, βαίνει και διακλαδώνεται σε μια διαφορετική και εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των Νομών της Πελοποννήσου.

Η Δικαιοσύνη στην Αιτωλοακαρνανία
Η ίδρυση Εφετείου στην Αιτωλοακαρνανία καλύπτει τις πολλαπλασιαζόμενες οικείες ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής , μειώνει τις διανυόμενες αποστάσεις, εξοικονομεί πόρους, αποφορτίζει έτερες περιοχές και συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης.
Παρά την αναντίρρητη χρησιμότητα για ένα αποδοτικότερο δικανικό σύστημα, το αίτημα ίδρυσης Εφετείου στην Αιτωλοακαρνανία, προσκρούει σε μια θεωρητική, άνευ ρεαλιστικών επιχειρημάτων πολεμική από την Αχαΐα με μοναδικούς χαμένους τους πολίτες μιας ευρύτερης περιοχής που απαιτούν το συνταγματικά αυτονόητο δικαίωμά τους για ταχεία απόδοση της δικαιοσύνης και ευκολότερη πρόσβαση σ’ αυτή.
Είναι προφανές πως τέτοιες πρακτικές αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού της Διοίκησης προς τον πολίτη όπως αυτές εύστοχα κωδικοποιήθηκαν από τον ακαδημαϊκό και Πρόεδρο του ΙΤΑ Δ. Τσάτσο στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στη Ρόδο το 2005: «Ο πολίτης δεν έχει πια μία και μόνο ιδιότητα, δεν τελεί υπό ένα και μόνο καθεστώς, την ιδιότητα του υπηκόου όπως στη μοναρχία, την ιδιότητα του πολίτη της δημοκρατικής πολιτείας. Ταυτοχρόνως έχει και την ιδιότητα του μέλους της τοπικής κοινωνίας. Η ζωή του, τα συμφέροντά του, η οικογένειά του, η εκπαίδευση των παιδιών του, η υγεία του, δεν υπηρετούνται ούτε κυρίως ούτε μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και στη θεσμικά οργανωμένη τοπική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο εκδημοκρατισμός πρέπει να λάβει χώρα και ως προς τις δυο ιδιότητες που έχει ο πολίτης: Του Πολίτη στην Πολιτεία και του Πολίτη στην Τοπική Κοινωνία .Αν λοιπόν δεν οδηγήσουμε τους θεσμούς μας στον πλήρη εκδημοκρατισμό της τοπικής κοινωνίας ,που σημαίνει ανανέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχω σε επίπεδο ελληνικής πολιτείας, μειωμένη Δημοκρατία. Αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε».

Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία


Το ιστορικό αλλά και η ζώσα πραγματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας συνοψίζεται κωδικοποιημένα από την παντοιοτρόπως δεδηλωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αιτωλοακαρνανίας στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ Πατρών αντίστοιχα.
Είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από την βίαιη και αυταρχική απόσπαση και πραξικοπηματική μεταφορά του τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το Αγρίνιο στην Πάτρα. Επρόκειτο για μια κατάφωρη και σκανδαλώδη αποψίλωση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την οποία η Αχαΐα όχι μόνο δεν όρθωσε ανάστημα συμπαράστασης αλλά αντίθετα μεθόδευσε επ’ ωφελεία της την όλη αρπαγή. Επί του παρόντος είναι παγκοίνως διαπιστωμένη η μεθόδευση για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ναυπάκτου στην Πάτρα, συνεπώς είναι βέβαιο πως πρακτικές ακαδημαϊκού συγκεντρωτισμού και κανιβαλισμού θα συνεχιστούν και στο μέλλον .
Είναι σαφές λοιπόν πως το μέλλον μια ανθούσας, υγιούς και παραγωγικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αιτωλοακαρνανία είναι από δυσοίωνο έως ανύπαρκτο υπό την παρούσα περιφερειακή δομή μιας και έχει αποδειχθεί περίτρανα πως ο Νομός μας θεωρείται ένα διαχειριστικό εξάρτημα, μια δεξαμενή υφαρπαγής και τίποτε παραπάνω, ακυρώνοντας επί του πρακτέου οποιαδήποτε έννοια συμπληρωματικής Περιφερειακής πολιτικής εκπαίδευσης με την Αχαΐα.

Η επιταγή για αστική ολοκλήρωση

Από την απελευθέρωση του Έθνους και εντεύθεν ο διοικητικός χάρτης της Χώρας διαμορφώθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις κοινές καταβολές των κατοίκων και τους κοινούς στόχους για την ανάπτυξη των οικείων τους γεωγραφικών ενοτήτων. Οι Ηπειρώτες με έδρα το μεγάλο αστικό κέντρο των Ιωαννίνων, οι Θεσσαλοί με το δίπολο Βόλου- Λάρισας, οι Μακεδόνες, οι Πελοποννήσιοι, οι Μωραΐτες με τα ανάλογα μεγάλα αστικά τους κέντρα.
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας, ιδίως από το 1986 και εντεύθεν, είναι «τί είμαστε». Το βέβαιο είναι πως δεν είμαστε Πελοποννήσιοι. Η Ναύπακτος, την οποία εν κρυπτώ μεθοδεύει για αστικό και αναπτυξιακό της συμπλήρωμα η Πάτρα, δεν είναι παρά η γεωγραφική απόληξη μιας τεράστιας ενδοχώρας που ξεκινά την καρδιά της Ρούμελης. Παράλληλα, οι ορεινοί πληθυσμοί διατηρούν σαφείς γενεαλογικούς, γεωγραφικούς, πολιτισμικούς και συναλλακτικούς δεσμούς με το σύνολο της Δωρίδας και της Φωκίδας.
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει σοβαρές υστερήσεις, μείωση και γήρανση πληθυσμού, καθίζηση του πρωτογενούς τομέα, πραγματική ανεργία άνω του 17%. Επίσης συγκεντρώνει ποσοστό 2,2% του πληθυσμού της χώρας (223.000 περίπου κατοίκους) και έχει σταθερά μειούμενη συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, μόλις στο 1,6%. Η εσωτερική μετανάστευση κυρίως προς την Πάτρα στερεί το πιο παραγωγικό κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού από τη γη που το γέννησε. Οι δείκτες ανάπτυξης από το 1986 και έπειτα υπολείπονται δίνοντας στην Αιτωλοακαρνανία το ρόλο του «φτωχού συγγενή» παρότι είναι ο πλουσιότερος σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους Νομός. Με κατά κεφαλήν εισόδημα επί του κοινοτικού ΑΕΠ στο 57%, τα δύο μεγάλα αιτούμενα είναι η αστική ολοκλήρωση και ο μετασχηματισμός της οικονομίας του Νομού.
Τα αστικά κέντρα της Αιτωλοακαρνανίας δεν δύνανται υπό το παρόν διοικητικό καθεστώς να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το Αγρίνιο που εξυπηρετεί τις ανάγκες περί των 150.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής δεν αναπτύσσεται επ’ ωφελεία των κατοίκων του όντας όμηρο ανταγωνιστικών πρακτικών, αντιπαραγωγικών μεθοδεύσεων και ενός επιβαλλόμενου όσο και εσφαλμένου τύποις αναπτυξιακού Περιφερειακού προσανατολισμού κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ετεροβαρούς αστικής ανάπτυξης προς όφελος της Πάτρας και μόνον.
Η αστική ολοκλήρωση και ο συνακόλουθος μετασχηματισμός της οικονομίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι ζητούμενα που μπορούν και πρέπει να ικανοποιηθούν με την συνετή παραγωγική ενεργοποίηση των άφθονων πλουτοπαραγωγικών πόρων, τις εναλλακτικές καλλιέργειες, την αναπτυξιακή πολιτική υποδομών και υπηρεσιών και την ανάληψη δράσεων με γεωγραφικές ενότητες και αστικά κέντρα που έχουν κοινό αναπτυξιακό υπόβαθρο μέσου ενός αποδοτικού δικτύου υποδομών και μεταφορών .
Τα αιτήματα για αναμόρφωση των αστικών και οικονομικών δομών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κινδυνεύουν να παραμείνουν ατέρμονες φιλολογικές αναζητήσεις αν κάποιοι συνεχίσουν να εθελοτυφλούν δολίως μπροστά στα αντικειμενικά οικονομικά και κοινωνικά αιτήματα για την αλλαγή του Αυτοδιοικητικού Χάρτη.

Ανάπτυξη για την Αιτωλοακαρνανία, ανάπτυξη για την νέα Αυτοδιοίκηση

Ας είμαστε ρεαλιστές. Η Αιτωλοακαρνανία δεν μπορεί να βρίσκεται δέσμια μιας αντιπαραγωγικής, εντέχνως υποβολιμαίας και εν πολλοίς επίπλαστης κρατούσας θεώρησης περί γεωγραφικής και αναπτυξιακής ουτοπίας. Και φυσικά δεν μπορεί άλλο να αποδίδει κεφαλικό φόρο στην Αχαΐα παραμένοντας στο περιθώριο της ανάπτυξης και των υποδομών για να διαιωνίζεται «εθιμικώ δικαίω» ένα in vivo αποτυχημένο πείραμα, ένα Περιφερειακό κατασκεύασμα της Χούντας και του αείμνηστου Κουτσόγιωργα – με σαφή χρονική και πολιτική διαφορικότητα- για να εξυπηρετήσει αναχρονιστικές, αυστηρά τοπικές και υπερ-συγκεντρωτικές θεωρήσεις περί ενός και μοναδικού κυρίαρχου αστικού κέντρου, εν προκειμένω της πόλης των Πατρών. Αντίθετα, η Αιτωλοακαρνανία δύναται αντικειμενικά να αποτελέσει τον παραγωγό, διακομιστή, εγγυητή και καταλύτη ανάπτυξης μιας ευρύτερης περιοχής η οποία ορίζεται σαφώς από τη γεωγραφία, τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, τις υποδομές και τον σχεδιασμό των δικτύων μεταφορών. Μιας ανάπτυξης που θα γίνει πραγματικότητα με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών κοινών δράσεων. Kοινών δράσεων Περιφερειακής ανάπτυξης που δεν έχουν, ούτε στον πρωτογενή, ούτε στο δευτερογενή, ούτε στους τομείς υπηρεσιών, τουρισμού, μεταφορών και υποδομών, κανένα κοινό σημείο επαφής και καμία προοπτική αναπτυξιακής συμπόρευσης με την Αχαΐα.

Π.Κ.

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

artro xoris domi kai apisteyta anakrives kai me sygkekrimenes skopimotites..katarxin i patra exei tin idia alla kai pio exeygenismeni nootropia apo tin agrinio..tis megalyteris polis..einai 6plasia apo to agrinio to opoio den dikaioytai na omilei..oli ayti i syzitisi ginetai eskemmena apo kapoioys pou theloyn to agrinio perifereiako kentro..aytoi den thetoyn ponira to thema tis edras an prokypsei kai kanoyn tin papia..stoxeyoyn se ekdikisi poy den erxetai enanti toy mesologgioy..gia ayto min protassete tin ait/nia os anagaia morfi otan ikanopoieite topikes sas vlepseis kai sovinistika symplegmata..i ait/nia den anikei sto agrinio oyte se kathe papara topikisti kai thermokefalo..artemis

Ανώνυμος είπε...

Re tekna toy Agriniou, i Patra exei terasties ypodomes anekmetalleytes, einai GIGANTAS. Se ola ap ayta poy leei to arthro eimaste apo panw.
Kanate se 10 xronia 5 pezodromous ekei sto Agrinio kai 1 parking sto Mesologgikai nomizete oti sas anikei o kosmos?
kALA,Perastika sas.

Ανώνυμος είπε...

06 Απριλίου 2010 9:10 μ.μ.

ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ΕΚΑΝΕΣ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕΣ.ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ!

Ανώνυμος είπε...

ΣΩΠΑ ΒΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΤΟ ΣΩΚΟ ΕΧΟΥΝ ΕΓΕΙΡΕΙ ΘΕΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ.ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,ΔΗΛΑΔΗ ΠΛΥΘΥΣΜΟ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΠ..ΕΤΣΙ ΜΗΧΑΝΕΥΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ..ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΟ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΜΠΑΙΝΕ Η ΕΔΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ..ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ..ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ..ΑΥΤΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ..ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΡΙΧΩΝΙΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ..ΑΙΤ/ΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ..ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανώνυμος είπε...

07 Απριλίου 2010 12:06 μ.μ.

αμα δεν σου αρεσει εσενα φιλε να πας με τους μιναρες.
απο ποιον πηρε δηλαδη το αγρινιο και ποτε ακουστηκε η φωνη του?
μονο την στειρα αρνηση του μεσολογγιου για οτιδηποτε καινουριο ξερουμε εμεις και τιποτα αλλο.

Ανώνυμος είπε...

Για το 12.06 θα πρέπει να κάνει ένα ταξιδάκι από Αγρίνιο προς Μενίδι να δει σε τι κατάσταση είναι ο Εθνικός δρόμος, μετά να περιμένει (εντός των τειχών) τρία χρόνια να ξανακάνει το παραπάνω ταξιδάκι & τότε θα δει ότι σημερινός εθνικός δρόμος που είναι άθλιος τότε θα φαντάζει πολυτέλεια, 12.06 όλα αυτά τα λες γιατί δεν έχεις βγει ποτέ από τα τείχη, γιατί ποτέ δεν σε ενδιέφερε τίποτε άλλο από το Μεσολόγγι εάν σε ενδιέφερε γιατί εάν είχατε ενδιαφέρον για την πόλη σας θα ήταν πολύ καλύτερη γιατί μπορεί.

Ανώνυμος είπε...

Αρτέμης.... στον κόσμο του....

Ανώνυμος είπε...

καλομελετα και ερχεται η επομενη ωρα με τον καλλικρατη..τοτε θα δουμε τι θα γινει στο νομο..κατα τα αλλα το αγρινιο ειναι πραγματικα ο νεκροθαφτης της αιτ/νιας..ο φιλος μου παραπανω λεει για τον δημο τριχωνιδας.εχουν βαλθει να μην γινει και αν υπαρξει δημος με ερδα το θερμο να μην συμπεριλαμβανει παραβολα,παναιτωλιο κλπ...ποπιος νομος βρε παιδια/ποτε κοιταξαν το νομο?δεν πανε λευκαδα να αφησουν τα λεφτα τους οι αγρινιωτες?δεν εχουν θαψει ολους τους δημους γυρω τους/δεν χαρασσουν στρατηγικη αναπτυξη με το σωκο που να ωφελει μονο το αγρινιο?δεν τιναξαν στον αερα το θεμα εφετειου ενω θα ειχαμε φετειο ανετα στο μεσολογγι που ειναι η πρωτευουσα?δεν εχουν κανει σταθμο κταλ στο αγρινιο υπερσυχρονο και στις αλλες πολεις οι σταθμοι ειναι καφενεια?το επιμελητηριο αιτ/νιας δεν εξυπηρετει μονο την υποτιθεμενη αναπτυξη του αγρινιου?δεν τρωει απο τις σαρκες των αιτ/νων θαβοντας δημου που πανε να αναπτυχθουν γυρω απο αυτο?δεν ζητανε την διαχειριση τησ λιμνης και του αχελωου λες και τους ανηκει?..τι να λεμε..τωρα το παιζουν και αδικημενοι..βρε ουστ που θα σας υποστηριξουμε στην ιδρυση νεας περιφερειας..οπως η πατρα ριχνει τα λεφτα στην πολη τους ετσι και εσεις θα τα ριξετε στο αγρινιο..

Ανώνυμος είπε...

2.55 ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΙ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΜΕΝΙΔΙ..ΕΚΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ Ο ΚΟΙΜΗΣΗς ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΣΤΗΜΕΝΗ..ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ?ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΡΟΜΟς ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΑΚΤΙΟ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ?Η ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ Η ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΒΑΛΤΟ?Η ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΧΡΙ ΑΣΤΑΚΟ-ΠΑΛΑΙΡΟ?Η Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ..ΑΛΛΑ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΝΩ Ο ΟΛΙΓΟΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΩΣ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΝΟΗΣ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΛΑΜΙΑ..ΒΡΕ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΜΕ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΤΕ..ΤΙ ΣΑΣ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ?

Ανώνυμος είπε...

Ωπα ρε, το Μεσολόγγι δηλαδή τόσες δεκαετίες που είναι πίσω από τον ήλιο σε ανάπτυξη το θάβει το Αγρίνιο??
Το Μεσολόγγι που έχει την Πάτρα κοντά του σε τί το βοήθησαν οι Πατρινοί??
Άμα είναι μάγκες οι Πατρινοί ας τα βρουν με την Τρίπολη που την τρέμουν...
Και το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι μαζί είναι, οι μινάρες μας βάζουν να τσακωνόμαστε ρεεεεεε!
Και δε πα ναναι ο Σωκος, Ο Σταμάτης, ο φούφουτος Νομάρχης εδώ?
Σκοτωνόμαστε στους δρόμους, παρακαλάμε για ένα ΑΕΙ της προκοπής και πάμε Γέφυρα και Πάτρα και για οτιδήποτε πάνω από μια απλή σκωληκοειλήτιδα.
Τί να λέμε τώρα? Τί τοπικισμός και μπαρμπούτσαλα?Ντροπή ρε...

AL είπε...

Το θέμα δεν είναι το Αγρίνιο παίδες...Το θέμα είναι η Πάτρα!Γίγαντας δεν είναι αλλά έγινε με ξένα (φοιτητικά + λιμενικά) φράγκα και δεν είναι άσχετο που το Πλατυγιάλι έμενε επί χρόνια αναξιοποίητο,ούτε που οι Αιτωλοακαρνάνες βγάζουν ο ένας το μάτι του άλλου για 2 ΤΕΙ και 1,5 ΑΕΙ...Την αυτή γνώμη έχουν και οι κάτοικοι της Ηλείας και γνωρίζουν ότι όλα αυτά γίνονται για να μην υπάρχει ενιαία περιφέρεια Πελ/νήσου, που θα είχε έδρα την Τρίπολη!
Τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση!

Ανώνυμος είπε...

Φίλε 6.24 δεν θα διαφωνήσω για του δρόμους που αναφέρεις γιατί κάθε καλός δρόμος σημαίνει ανάπτυξη & πρόοδο. Η αναφορά μου στο Δρόμο Αγρίνιο Μενίδι είναι ενδεικτική και άφορα έργο για την συντήρηση του οποίου υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και φαίνεται ότι οι Υπηρεσίες της δεν περνάνε την γέφυρα γιατί έχει κόστος. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στον ορεινό Βάλτο ο δρόμος είναι επαρχιακός και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους του Νομού. Ο δρόμος προς Αστακό (Πλατυγιάλι) είναι μεγάλης σημασίας δεν χρειάζεται ανάλυση, πιστεύεις με την υπάρχουσα περιφέρεια θα γίνει ο εν λόγω δρόμος Πιστεύεις ότι θα υπάρξει περιφερειακώς σύμβουλος από Αχαΐα που θα συναίνεση απατάσαι πλάνη οικτρά. Όσον αφορά το δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι Λαμία είναι εθνικός και είναι δέκα φορές χειρότερος από το δρόμο του ορεινού Βάλτου, επιπλέον ο εν λόγω δρόμος έχει ενταχθεί στα δευτερεύοντα Ευρωπαϊκά δίκτυα, λέτε ότι οι Ευρωπαίοι να είναι Αγρινιώτες απίθανο μου φαίνεται. Για την σημασία του δρόμου αυτή οποίος δει το χάρτη το αντιλαμβάνεται αμέσως. Πιστεύεις όταν γίνονταν ο εν λόγω δρόμος αυτοί πού τον κατασκεύαζαν και τον χαρακτήριζαν εθνικό ήταν αδαείς. Κάθε άλλος εθνικός δρόμος προς Αφίσα κλπ φαντάζει αυτοκινητόδρομος συγκρινόμενος με το δρόμο προς Καρπενήσι.

ΔΙΑΡΕΙΣΤΗΣ είπε...

Από πότε η Αιτωλοακαρνανία ανήκει στην Πελοπόννησο; Ίσως στις μέρες μας να άλλαξε και η γεωγραφία... Κατά τα λοιπά τα αίτια της κακοδαιμονίας μας ας τα αναζητήσουμε πρωτίστως στους εαυτούς μας που αφήσαμε άλλους να αποφασίζουν πριν από μας για μας για να έχουμε την "ικανοποίηση" να τους κάνουμε "σκληρή" κριτική καφενείου... Δυστυχώς (ή ευτυχώς) καθε λαός ή τόπος έχει την ηγεσία... αλλά και τη θέση που του αξίζει...

AL είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ωπα ρε, το Μεσολόγγι δηλαδή τόσες δεκαετίες που είναι πίσω από τον ήλιο σε ανάπτυξη το θάβει το Αγρίνιο??
Το Μεσολόγγι που έχει την Πάτρα κοντά του σε τί το βοήθησαν οι Πατρινοί??
Άμα είναι μάγκες οι Πατρινοί ας τα βρουν με την Τρίπολη που την τρέμουν...
Και το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι μαζί είναι, οι μινάρες μας βάζουν να τσακωνόμαστε ρεεεεεε!
Και δε πα ναναι ο Σωκος, Ο Σταμάτης, ο φούφουτος Νομάρχης εδώ?
Σκοτωνόμαστε στους δρόμους, παρακαλάμε για ένα ΑΕΙ της προκοπής και πάμε Γέφυρα και Πάτρα και για οτιδήποτε πάνω από μια απλή σκωληκοειλήτιδα.
Τί να λέμε τώρα? Τί τοπικισμός και μπαρμπούτσαλα?Ντροπή ρε...

07 Απριλίου 2010 6:52 μ.μ.


R E S P E C T !

Ανώνυμος είπε...

Respect ok,

Δεν καταλαβαίνουμε όμως ρε παιδιά ότι πρέπει να δράσουμε?
Το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος, η Αμφιλοχία, το Θέρμο θέλουμε το αλεύρι που δικαιούμαστε για να κάνουμε το δικό μας ψωμί στον τόπο μας!
Όπως ακριβώς έκανε η Πάτρα κτλ.
Όχι άλλο διχασμό και όχι άλλες ψευτομαγκιές μεταξύ μας.
Να απαιτούμε χρειάζεται!
Ένας μισός Αγρινιώτης μισός Μεσολογγίτης φοιτητής.

Ανώνυμος είπε...

9:51 μ.μ. ρωτάς ''Από πότε η Αιτωλοακαρνανία ανήκει στην Πελοπόννησο;''
Ασχημα περνάτε στις βόλτες σας, ψώνια σας και σα σπουδαστές στη Πάτρα δηλαδή, που βλέπετε και 2 πράματα παραπέρα αντί να κάθεστε στους κάμπους;

AL είπε...

9:51 μ.μ. ρωτάς ''Από πότε η Αιτωλοακαρνανία ανήκει στην Πελοπόννησο;''
Ασχημα περνάτε στις βόλτες σας, ψώνια σας και σα σπουδαστές στη Πάτρα δηλαδή, που βλέπετε και 2 πράματα παραπέρα αντί να κάθεστε στους κάμπους;

08 Απριλίου 2010 11:04 μ.μ.

Η βόλτα κοσμοπολίτη φίλε είναι κάτι που κάνεις επειδή το επιλέγεις και όχι επειδή είσαι υποχρεωμένος...Στην Πάτρα γουστάρω να πηγαίνω για καφέ χαλαρό και όχι για να συναλλαγώ με υπηρεσίες που εδρεύουν εκεί!
Το ποια μέρη έχει δει ο καθένας και πώς τα κατατάσσει είναι λίγο προσωπικό θέμα νομίζω.Πληροφοριακά πάντως η Πάτρα δεν νομίζω ότι μπαίνει και σε κανένα τοπ προορισμών,ε?Ξαναείπα και πιο πάνω ότι και αυτή όπως και πολλές άλλες πόλεις "έγιναν" από τους φοιτητές...Οπότε αυτή η αλαζονεία για την "γενετική" σχεδόν ανωτερότητα Πάτρας και Πατρινών είναι λίγο αστεία...

Ανώνυμος είπε...

9:51 μ.μ. ρωτάς ''Από πότε η Αιτωλοακαρνανία ανήκει στην Πελοπόννησο;''
Ασχημα περνάτε στις βόλτες σας, ψώνια σας και σα σπουδαστές στη Πάτρα δηλαδή, που βλέπετε και 2 πράματα παραπέρα αντί να κάθεστε στους κάμπους;

08 Απριλίου 2010 11:04 μ.μ.
------------------------------
Φίλε, διάβασες ένα κείμενο, ζεις κάποια πράγματα στη ζωή σου είτε εδώ είτε στην Πάτρα ή όπου μένεις. Διάβασες από πολλά παιδιά εδώ οτι η Αιτωλοακαρνανία μπορεί να κάνει περισσότερες δουλείές, καλύτερους μισθούς,δρόμους, υγεία, παιδεία, εφετείο. Και όλοι επειγόμαστε γιατί δεν πάει άλλο και τα δικαιούμαστε.Οκ?

Και έρχεσαι και λες για dolce vita στην Πάτρα και για τους κάμπους μας!!!

Βόλτες ο καθένας πάει όπου θέλει, οι ζωές μας όμως δεν είναι τρόλλευ όπως ίσως νομίζεις...φίλε.

Ε τότε και η Λάρισα που έχει κάμπους δεν έπρεπε να ζητήσει τίποτα από το Βόλο.
Η Πάτρα άμα ήταν στη θέση της Αιτωλοακαρνανίας θα καθόταν με σταυρωμένα χέρια νομίζεις?

Δε θέλουμε τα λεφτά της Πάτρας, να μας αφήσετε να βγάλουμε τα δικά μας και να ζήσουμε καλύτερα ζητάμε.

ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΤΕ παιδιά, την Πάτρα την βολεύει η κόντρα Αγρίνιο- Μεσολόγγι και έχουμε και μερικούς συμπλεγματικούς εδώ που πέφτουν στην παγίδα των Πατρινών.
ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ,ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΑΠΑ από τους..κοσμοπολίτες (Θε μου σχώρα με)Πατρινούς....

Ανώνυμος είπε...

Αλλο ένα άρθρο που βάζει το Αγρίνιο οτι μπορεί να κάνει ότι θέλει.
Βάζει το Αγρίνιο στο νο1 ενώ ουσιαστικά θέλει να πάρει τα ΤΕΙ του Μεσολογγίου για τον εαυτό του, επειδή το πανεπιστήμιο Πατρών είναι από τα καλύτερα κα δεν μπορεί να το κοντράρει στα ίσια.
Θέλει λεφτά από τη ζωή των φοιτητών να ενισχύσει την οικονομία του και με σπόντα την πέφτει στο Μεσολόγγι.
Το επιχείρημα για εφετείο που γράφει είναι εντελώς μετέωρο, έγραψα τη γνώμη μου γι αυτό στο άλλο άρθρο γιατί γράφουν όλοι την 'Αγρινιώτιδά' τους μου φαίνεται.. Δεν έχει το Αγρίνιο ούτε υποδομή, ούτε εμπειρία δικηγόρων, ούτε όγκο για να δικαιολογείται εφετείο, η Πάτρα είναι 'μηχανάκι' σ αυτά, ρωτήστε όποιον θέλετε...
Για τα βουνά, πρέπει οπωσδήποτε να συνορεύουν? Ανταλλαγές επισκέψεων δε μπορούν να γίνουν? Κοινές μελέτες για τα οικοσυστήματα?
Το Πλατυγιάλι είναι 500 χρόνια ερείπιο, η Πάτρα υποδέχεται τουρίστες και εμπορεύματα κατά χιλιάδες κα επειδή είναι επιχειρηματικά έξυπνη, ναι, θέλησε μερίδιο από την Αιγυπτιακή πατάτα που έρχοταν αποκλειστικά στο Πλατυγιάλι. Πού είναι το κακό? Απλά το Αγρίνιο θέλει πρώτα να έρθει ο δρόμος από το Πλατυγιάλι για να μην τοπάρει το λιμάνι το Μεσολόγγι.
Το αεροδρόμιο του Αγρινίου υποβαθμίστηκε σε αεροπορικό απόσπασμα, να μελετάμε καιλίγο την επικαιρότητα, ζήτημα είναι αν βγαίνει η συντήρηση και η φύλαξή του. Και αντί να κουβεντιάσετε με την Αχαία που δίνει δύναμη και λάμψη δίπλα σας, κάποιοι οραματίζονται Βαλκανικές αγορές από το Αγρίνιο και μάλιστα αεροπορικές. Το Μεσολόγγι το έχετε παρατήσει επειδή κάνει τις δουλειές του στην Πάτρα, όχι επειδή δεν το αφήνει η Πάτρα. Είστε τόσο πορωμένοι που το στολ΄δι που λέγεται Ναύπακτος που χαίρεται την Πάτρα γιατί βλέπει υποδομές και υπηρεσίες έτη μπροστά, το βλέπετε ως ξένο σώμα. Η Ιόνια οδός δεν έιναι δικιά σας, αρχίζει από την Καλαμάτα. Ο Αχελώος ήταν πολιτική αόφαση, δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Αχαία.Αν μπορούσε θα έκανε.
Βάζετε το Αγρίνιο σε μία ταχύτητα και χτυπάτε τη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι να τις αποψιλώσετε, αυτό κάνετε και με αυτό το άρθρο, και με το άλλο για το Εφετείο στο Αγρίνιο, και δεν αναφέρεστε πουθενά σε ειδήσεις γι αυτά που κάνουν οι δημοτικές αρχές άλλων πόλεων. Και χτυπάτε την Αχαία οτι δεν κολλάμε αναπτυξιακά για να γίνει το Αγρίνιο δεσποτάτο..
Αυτά τα ολίγα . Στάθης

Ανώνυμος είπε...

Στάθη ή αλλιώς 12 Απριλίου 2010 6:35 μ.μ....
Είσαι ένας κλασικός Αχαιός που ηθελημένα βάζει Ναυπάκτιους και Μεσολογγίτες εξ ορισμού εχθρούς και απειλούμενους από το Αγρίνιο.

Τέτοιες "εξωτερικές" επεμβάσεις γνώρισε και η Ελλάδα στο παρελθόν με καταστροφικά αποτελέσματα....
.."Ξέρουμε τί είναι καλό για σας πριν από εσας"...ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ λέγεται αυτό κύριε.

Εαν είσαι Πατρινός δεν μπορείς ή δεν θέλεις να καταλάβεις οτι ΔΕΝ θέλουμε να πάρουμε τίποτα, να σταματήσετε να παίρνετε εσείς για να ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ως Αιτωλοακαρνανία θέλουμε.

Άσε την πέμπτη φάλλαγγα, και μίλα με επιχειρήματα,ΔΕΝ θέλουμε άλλη παρασιτογόνο δράση...