Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Εφτά βήματα για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών


Στo πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την υποβολή νέων αιτήσεων από αγρότες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που στηρίζει τα αγροτικά εισοδήματα και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως είναι γνωστό με τον νόμο 3851/2010 προβλέπεται η κατά προτεραιότητα υποβολή αιτημάτων από επαγγελματίες αγρότες, για να μπορούν να εγκαταστήσουν σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους μονάδες ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, βιομάζα, κ.ά.

«Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρουσιάζονται με σαφήνεια στους αγρότες τα επτά βήματα που θα πρέπει να κάνουν. Καλώ τους αγρότες μας να είναι προσεκτικοί στα βήματα αυτά και να τα ακολουθήσουν κατά γράμμα, ώστε να ενταχθούν στις διατάξεις του μέτρου. Δικό μας πρώτο μέλημα ήταν και είναι να διασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό εισόδημα σε χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες, γνωρίζοντας την μεγάλη απώλεια που έχουν υποστεί από τις καταστροφικές πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης», τονίζει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Θάνος Μωραΐτης.

Τα επτά βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

Βήμα 1ο:

Υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για έκδοση προσωρινής (αφορά αποκλειστικά το έτος 2010) βεβαίωσης ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 249448 “Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)” (ΦΕΚ Β΄ 1049) απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βήμα 2ο:

Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής ή όχι από Ε.Π.Ο. με απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3851/2010.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις.

2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

3. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνονται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού με γεωγραφικές συντεταγμένες στο ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, στο οποίο θα αποτυπώνονται και οι σταθμοί της ίδιας τεχνολογίας, για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή προσφορά σύνδεσης σε ακτίνα 150μ. από τις γωνίες του γηπέδου εγκατάστασης του αιτούμενου σταθμού.

Βήμα 3ο (εξέλιξη παράλληλα με διαδικασία βήματος 2):

Υποβολή φακέλου αιτήματος στον Διαχειριστή Δικτύου (αρμόδια τοπική υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - Δ.Ε.Η.) για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης, με βάση το σχετικό έντυπο αίτησης της Δ.Ε.Η. και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτημα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

2. Η ως άνω προσωρινή βεβαίωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης.

3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όμοια με βήμα 2).

4. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (όμοια με βήμα 2).

5. Απόδειξη της κυριότητας επί της έκτασης (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης κυριότητας στον αιτούντα) και, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους προκειμένου για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.

6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή (όμοια με βήμα 2).

7. Ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής του αιτήματος προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο..

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο., αρκεί στο στάδιο αυτό να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο του διαβιβαστικού υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6β του άρθρου 15 του ν.3851/2010, τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται από επαγγελματίες αγρότες στην ιδιοκτησία τους, εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα αιτήματα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν.3851/2010 –δηλαδή αυτά για τα οποία δεν είχε υποβληθεί αίτημα χορήγησης άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) πριν την ισχύ του ν.3851/2010– μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010 και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 3851/2010 εφόσον δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μετά την έκδοση της τελευταίας αυτής απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε αυτή.

Η προτεραιότητα των κατ’ επάγγελμα αγροτών στην εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων κατοχυρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΔΕΗ.Για την έκδοση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΕΗ της βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο., ή σε περίπτωση μη έκδοσης της εν λόγω βεβαίωσης, αποδεικτικό έλευσης εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης (βλ. δικαιολογητικό νο 7) και σε περίπτωση μη απαλλαγής από Ε.Π.Ο. προσκόμιση της απόφασης Ε.Π.Ο. του σταθμού.

Βήμα 4ο:

Υποβολή στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σε εφαρμογή του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄ 87) (ισχύς από 1.1.2011) σε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών του Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά:

(α) αιτήματος για τον χαρακτηρισμό του γηπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός και, εφόσον χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Υ.Π.),

(β) αιτήματος για τη χορήγηση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον χαρακτηρισμό της έκτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Τ.) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και στην περίπτωση χαρακτηρισμού της έκτασης ως Γ.Υ.Π., αίτηση για τη χορήγηση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της άδειας για το επιτρεπτό επέμβασης σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κτήσης της βεβαίωσης χαρακτηρισμού της γης από τον ενδιαφερόμενο, αρκεί η υποβολή της στην αρμόδια Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).

3. Εφόσον το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, η έκταση:

α. δεν βρίσκεται στα διοικητικά όρια του νομού Αττικής,

β. δεν έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική Γ.Υ.Π. μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α΄ 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α΄ 33) ή εφόσον αυτό συμβαίνει, ότι τα ανωτέρω σχέδια επιτρέπουν την εγκατάσταση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.

Βήμα 5ο:

Αίτημα στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτημα για έκδοση Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής Κλίμακας.

2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ίδια με βήμα 2).

3. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).

4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, ο αιτούμενος σταθμός δεν χωροθετείται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης καθώς και του ως άνω αποσπάσματος πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με το προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οικείο δασαρχείο ή σε κατά περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία, καθώς και στην αυτοτελή υπηρεσία Υ.Π.Ε.Κ.Α.

6. Έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.), στην περίπτωση που ζητηθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Βεβαίωση χαρακτηρισμού της έκτασης ή μη ως Γ.Υ.Π. (από βήμα 4).

8. Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (από βήμα 4).

Βήμα 6ο:

Αίτημα για Σύμβαση Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Η.), η οποία απαιτεί την καταβολή εγγυητικής επιστολής, όπως θα οριστεί με απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη Δ.Ε.Η.

Βήμα 7ο:

Αίτημα για Σύμβαση Αγοραπωλησίας στον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

6 σχόλια:

dkalabokas είπε...

Ο αγρότης δεν είναι επενδυτής.
Επειδή πολλά λέγονται ότι θα γίνουν για τους αγρότες και ειδικά το συγκεκριμένο κομμάτι με τα φωτοβολταϊκά πιστεύω ότι θα είναι σε λίγα χρόνια μια από της μεγαλύτερες απάτες σε βάρος τον αγροτών.
Θα κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και θα πω ότι:
1) Δεν λέει κανένας τα πιθανά έξοδα συντήρησης των φωτοβολταϊκών.
2) Δεν λέει κανένας ποιος εξασφαλίζει τα συμβόλαια των αγροτών αλλά και όλων των υπολοίπων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της ΔΕΙ.
3) Δεν λέει κανένας και δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον αγρότη σε περίπτωση αδυναμίας της ΔΕΙ να παραλάβει το ρεύμα, τι γίνεται τότε??? Ξέρουν ότι το κόστος δημιουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης του ρεύματος είναι σχεδόν το ίδιο με το κόστος κατασκευής της μονάδας παραγωγής???
4) Δεν λέει κάνεις ποσό θα αντέξει η «αγελάδα» ΔΕΙ να αγοράζει το ρεύμα σε υπερδιπλάσια τιμή απ ότι το πουλά???
5) Δεν λέει κάνεις για την μεγάλη κατάρρευση των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία όπου μέσα σε 3 χρόνια από την ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου δημιουργήθηκαν 50000 θέσεις εργασίας και σε μια νύχτα χάθηκαν καθώς έγινε αναδιάρθρωση της αντίστοιχης ΔΕΙ της Ισπανίας και η τιμή έπεσε από τα 45 στα 17 λεπτά..!!!!
6) Δεν λέει κάνεις στον αγρότη τι θα γίνει σε περίπτωση πτώχευσης της ανώνυμης εταιρίας ΔΕΙ ή τι θα γίνει στην περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών σε ιδιώτες αν θα επαναδιαπραγματευθεί τα συμβόλαια??? Τότε τι θα κάνει ο αγρότης???
7) Δεν λέει κάνεις ότι ο αγρότης που θα έχει φωτοβολταϊκά θα είναι επιχειρηματίας και θα πληρώνει ΤΕΒΕ…!!!
Τέλος θα γυρίσω στον αρχικό μου τίτλο ότι ο αγρότης δεν είναι επενδυτής επειδή μπορεί να έχει 50 ή 100 ή 200 χιλιάδες ευρώ στην άκρη αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τον βάλει το κράτος στην διαδικασία να επενδύσει στον τομέα της ενεργείας και να χρεωθεί πολλά χρήματα που θα κάνει να απόσβεση 10 με 15 χρόνια και να εξαρτάται από μια ανώνυμη κρατική εταιρία που έχει είδη ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα της κάνει αναδιάρθρωση…!!!
Ο αγρότης ξέρει να καλλιεργεί την γη αυτή είναι η δουλειά που ξέρει να κάνει καλά όχι να επενδύει στην ενέργεια ή στο χρηματιστήριο αυτά είναι για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες «τον αγρότη θα τον φανέ στην γωνία» στον αγρότη πρέπει να του δώσουν λύσεις να καλλιεργεί τα χωράφια του…
Δημήτρης Καλαμπόκας Ηλεκτρονικός μηχανικός ΤΕ

Στέλιος Φούντας είπε...

Βήμα 8:Προτείνετε κάποια επαγγελματική κατηγορία να ασχοληθεί με την παραγωγή τροφίμων στην πολύπαθη χώρα μας, διότι στα πλαίσια του ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ που γίνεται,οι κατά τεκμήριο παραγωγοί τροφίμων όπως ειναι οι γεωργοκτηνοτρόφοι μετατρέπονται σε επενδυτές-παραγωγούς ενέργειας!!! Αυτό θα πει ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ανάπτυξης της ΥΠΑΙΘΡΟΥ!!Ας μην κινδυνολογώ άλλο!! Αφού δε μπορέσαμε να παράγουμε ανταγωνιστικά και εμπορεύσιμα γεωργοκτηνοτροφικά προιόντα , αφού δεν αναπτύξαμε αγροτουρισμό, οικοτουρισμό και άλλες εναλλακτικές μορφές επικουρικές της ήδη υπάρχουσας "βαριάς βιομηχανίας"του κλασσικού τουρισμού ,τρέχουμε τώρα με ρυθμούς φρενίτιδας αλά χρηματιστηρίου να επενδύσουμε σε αλλότριες ως προς την αγροτική ιδιότητα μορφές οικονομίας.Σε λίγα χρόνια θα τρώμε μπαμπάκι Θεσσαλίας ποτισμένο από νερό του Αχελώου και θα τηγανίζουμε αυγά από καρακάξες πάνω στα φωτοβολταικά (φτάνουν 90 βαθμούς)..

Ανώνυμος είπε...

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΑ!!!

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 350.000 ΑΝΑ 100 kw!!!

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ!!!

OI ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 600000-70000 ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!!!! ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΝΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΜΙΣΟΥΝ!!!

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΤΖΙΝΙΑ ΠΗΓΑΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ Φ/ΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΖΟΥΜΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΚΟΣΜΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΟΥΝ ΜΕ 2500 ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ ΤΟ ΄΄ΚΕΦΑΛΙ΄΄ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

οπως ειχε γεμισει η ελλαδα με ελδε και χρηματηστιριακες εταιριες και γραφεια, ετσι και τωρα γεμισαμε με φωτοβολταικους τελαληδες.

καθε τοσο ευφευρισκουν και ενα παραμυθι για να παρουν οτι δεν μπορουν να αρπαξουν.

Ανώνυμος είπε...

οπως ειχε γεμισει η ελλαδα με ελδε και χρηματηστιριακες εταιριες και γραφεια, ετσι και τωρα γεμισαμε με φωτοβολταικους τελαληδες.

καθε τοσο ευφευρισκουν και ενα παραμυθι για να παρουν οτι δεν μπορουν να αρπαξουν.